Nystadneslia Naturreservat

Nystadneslia naturreservat i Saltdal kommune ble fredet ved kongelig resolusjon av 21. desember 2000. Reservatet dekker et areal på ca. 1.690 dekar. Formålet med fredningen er å bevare ei rik skogsliv med alt naturlig plante- og dyreliv og med alle de naturlige økologiske prosessene.

Om naturreservatet:

Spesielle kvaliteter ved området: - ei uvanlig rik skogsli med gode vekstvilkår grunnet næringsrike bergarter - både barskogs- og lauvskogstyper og rike vegetasjonstyper - stor botanisk artsrikdom med floristisk interessante arter, varmekjære innslag, sjeldne, kravfulle og sårbare/truede arter

Landskap:

Urskog og naturskog

Urskog er skog upåvirket eller veldig lite påvirket av mennesker. Denne skogtypen er etterhvert blitt meget sjelden i Norge. Naturskog er skog som er noe påvirket av menneskelig aktivitet, men ikke slik at det forstyrrer den naturlige utviklingen. Naturskoger har stor variasjon i plante- og dyreliv. Artsmangfoldet er ofte større her enn i kulturskog. Mange arter er helt avhengig av urørt skog, særlig gjelder dette insekter, sopp, lav og moser.

Rik flora 

Området er spesielt med en bratt li og svært næringsrik grunn som gir grunnlag for en meget rik flora. Det er stor økologisk variasjon innenfor reservatet. I nedre-midtre deler er det gammel, kompakt furuskog på flågkanter. Her er det også ganske mye læger og gadd. I øvre deler av lia er det dels gammel bjørkeskog med urskogspreg og sjeldent store dimensjoner, dels blandingsskog av bjørk og bestander av stor gammel osp, rogn og selje og enkeltstående trær og grupper av stor furu. Det er også registrert kalkfuruskog med bl.a. Norges største orkide, marisko og et stort antall andre plantearter.

 

Spesielle regler: 

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet. All ferdsel og bruk skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner i verneområdet.

Du er velkommen til å besøke naturreservatet, men vi ber om at du merker deg punktene nedenfor:

Tillatt:

 • Sanking av bær og matsopp er tillatt. 
 •  Jakt og fiske etter gjeldende forskrifter er tillatt.

Forbudt:

 • Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. -
 • Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. 
 • Tekniske inngrep og forsøpling er forbudt. 
 • Bruk av reservatet til teltleirer, idrettsarrangementer og andre større arrangementer er forbudt. 
 • Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt.
 • Bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning utenom skogsveien gjennom området, er forbudt.
 • Bålbrenning er forbudt.

(Tekst er hentet fra Miljødirektoratets naturbaserte faktaark. Lenke finner du her

  !
  9
  N
  1
  2