Kjeggen Naturreservat

Visste du at Kjeggen kan skilte med noen av de største furuene i hele Nord-Norge?

Om naturreservatet:

Kjeggen naturreservat i Saltdal kommune ble fredet ved kongelig resolusjon av 21. desember 2000. Reservatet dekker et areal på ca. 287 dekar. Formålet med fredningen er å bevare skogsamfunnet på en glasial grusmorene i lavlandet og ei ovenforliggende rik skogsli, begge med sitt plante- og dyreliv og med de naturlige økologiske prosessene. Av spesielle kvaliteter kan nevnes at området: - er en av få gjenværende relativt lite påvirkede bærlyng- furuskoger på en større breelvavsetning i regionen, - har ei rik skogsli med gode vekstvilkår grunnet næringsrike bergarter, og noen av de største kjente furutrærne i Nord-Norge.

Landskap:

Kjeggen naturreservat består av to forskjellige furuskogs-forekomster.

Tieggmoen («Kjeggmoen») er en breelvavsetning med furuskog. Forekomsten grenser mot Kjegåga i nord og dels mot øst og mot E6 i vest og sørvest. Avsetningen kan inndeles i fem forskjellig trinn, hvorav den største terrasseflaten ligger øverst. Lifjellia ligger høyere oppe i lia sørøst for Tieggmoen, i brattlendt terreng med små avsatser, like under Lifjellgården.

Furukjemper

Verneområdet har en variert og delvis rik bergrunn, noe som danner grunnlag for et stort mangfold av plantearter. I Lifjellia står grupper av meget storvokst og grovstammet furu, faktisk blant de største i hele Nord-Norge! Middelalder for aldersbestemte furuer var i 1995 ca 155 år og høyde 20-30 m.

 

Spesielle regler: 

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet. All ferdsel og bruk skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner i verneområdet.

Du er velkommen til å besøke naturreservatet, men vi ber om at du merker deg punktene nedenfor:

Tillatt:

 • Sanking av bær og matsopp er tillatt. 
 •  Jakt og fiske etter gjeldende forskrifter er tillatt.

Forbudt:

 • Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. -
 • Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. 
 • Tekniske inngrep og forsøpling er forbudt. 
 • Bruk av reservatet til teltleirer, idrettsarrangementer og andre større arrangementer er forbudt. 
 • Med unntak av Lifjellveien, er motorferdsel forbudt.
 • Med unntak av Lifjellveien, er bruk av sykkel, hest og kjerre og ridning forbudt.
 • Bålbrenning er forbudt.

 

(Tekst er hentet fra Miljødirektoratets naturbaserte faktaark. Lenke finner du her

  !
  9
  N
  1
  2