Fiskvågvatnet Naturreservat

Fiskvågvatnet ble vernet i år 2000 og består av et område på 160 dekar, hvorav 105 dekar er vann.

Om naturreservatet:

Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde med naturlig tilhørende vegetasjon og dyreliv, særlig av hensyn til dets verdi som trekk- og hekkeområde for våtmarksfugl og betydning for undervisningsformål.

Landskap:

Fiskvågvatnet naturreservat ligger i nordenden av Saltdalen like sør for kommunesenteret Rognan. På vestsiden av vatnet ligger ei bratt li, Fiskvågflåget naturreservat, og på øst- og sørsiden går det veier. Mot sør grenser et mindre areal dyrka mark inntil strandlinja, som ellers omgis av løvskog og myr. Vatnet er grunt og ligger på marine avleiringer. Berggrunnen i området inneholder mye kalk, og i tillegg får vatnet næringstilsig fra den omliggende bebyggelsen. Dette gir grobunn for en frodig og variert vegetasjon.

Et rikt fugleliv

I ornitologisk sammenheng fungerer Fiskvågvatnet som en sentral del av et større våtmarkssystem som inkluderer flere nærliggende lokaliteter, bl.a. Skansenøyra naturreservat. Fiskvågvatnet er verdifullt både som rasteplass for våtmarksfugler under trekket og som hekkeområde. Horndykker, toppand og sivsanger er karakterarter i hekkesongen. Sommerstid er området i tillegg viktig som beiteplass for våtmarksfugler som hekker i nærheten, som f.eks. stokkand, brunnakke, krikkand, gråhegre, terner og en del spurvefugl. Sjeldne arter for regionen, som f.eks. knekkand og sothøne, er også observert her. Reservatets tilgjengelighet gjør det til et verdifullt ekskursjonsmål. Et fugletårn er oppført på østsiden av vatnet, og en gapahuk ligger på nordsiden.

Spesielle regler: 

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet. All ferdsel og bruk skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner i verneområdet.

Du er velkommen til å besøke naturreservatet, men vi ber om at du merker deg punktene nedenfor:

Tillatt:

 • Jakt på hjortevilt og fellefangst av mink samt fiske etter gjeldende forskrifter er tillatt.
 • Lovlig bruk av hund ved jakt på hjortevilt, og ved ettersøk etter skadet hjortevilt er tillatt.

Forbudt:

 • All vegetasjon i vann og på land er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse.
 • Pattedyr og fugler, herunder fuglenes reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse.
 • Jakt og bruk av skytevåpen er forbudt. 
 • Hunder må ikke slippes løs i reservatet. 
 • Tekniske inngrep og forsøpling er forbudt. 
 • Motorisert ferdsel til vanns og til lands er forbudt. Forbudet gjelder også bruk av modellbåter, modellfly og brettseiling.
 • Camping, teltslaging og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.

 

(Tekst er hentet fra Miljødirektoratets naturbaserte faktaark. Lenke finner du her

  !
  9
  N
  1
  2