Storjord - Samiske kulturminner i Saltfjellområdet

Saltfjellet er et gammelt pitesamisk kulturlandskap. Tufter, ildsteder, graver, offerplasser og fangstanlegg gir oss innblikk i fortidens levesett. Fjellet og de omkringliggende områdene har også vært brukt av nordsamer, lulesamer, umesamer og sørsamer. Seks samiske kulturminner er skiltet langs E6. Kulturminnene er fredet etter norsk lov.

På sletta nedenfor Nasjonalparksenteret (Roparneset) er det to gammer og to stabbur. Gammer og stabbur er samiske bygninger med lange tradisjoner. De har vært brukt over hele Sameland, fra Finnmark i nord til Hedmark i sør. Gammer ble brukt både som bolighus og som fjøs. 

Disse gammene er buestangskonstruksjoner. Gammene er kledd med never og torv. Tidligere var det vanlig med et ildsted midt i gammen. Maten ble tilberedt på en flat stein ved ildstedet. Steinen ble i førkristen tid ansett som en hellig plass i gammen.

 

Stolpestabbur ble brukt til oppbevaring av mat. Den høye stolpen som stabburet står på forhindret at dyr tok seg inn.

 

   !
   9
   N
   1
   2