Fiskvågflåget Naturreservat

Fiskvågflåget ble vernet i år 2000 og består av et område på 1025 dekar.

Om naturreservatet:

Formålet med fredningen er å bevare en rik kalkfuruskog med alt naturlig plante- og dyreliv og med alle de naturlige økologiske prosessene. Av spesielle kvaliteter kan nevnes at området: - domineres av kalkrike rasmarker, - har en godt utviklet kalkfuruskog, stedvis med urskogspreg, - har stor artsrikdom med floristiske og plantegeografisk interessante arter og varmekjære innslag.

Landskap:

Fiskvågflåget naturreservat ligger i det østsørøst-vendte bratte fjellflåget umiddelbart vest for Rognan. Området er et meget særpreget landskapselement. Noe av flåget er vegetasjonsløse sva, men med frodige rasmarker under. I de nedre delene finner vi kalkrike rasmarker med gråorskog/osp/rogn/hegg, i midtre deler lågurtfuruskog og i de øvre delene, under og mellom flågene, kalkfuruskog av rasmarktype. På toppen av lia er det noen åpne partier med kalkpreget vegetasjon (reinrosehei), for øvrig dominerer kalkbjørkeskoger som flere steder også går nedover i lia.

Et svært spesielt naturområde Den kalkrike bergrunnen danner grunnlag for en meget rik og variert flora med mange krevende og til dels sjeldne planter. Fiskvågflåget har interessante soneringer fra rik gråor-heggeskog, via lågurtfuruskog og kalkfuruskog, til sva og åpne rasmarker med reinrosehei og kalkbjørkeskog på toppen. Dette er meget spesielle og interessante vegetasjonssoneringer som ikke er kjent fra andre steder.

Lokaliteten har stor referanseverdi pga. virkelig gammel, storvokst og velutviklet furuskog på kalkrik grunn. Furuskogen har stedvis urskogspreg med en meget stor grad av uberørthet, særlig i de bratteste og høyeste deler.

Spesielle regler: 

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet. All ferdsel og bruk skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner i verneområdet.

Du er velkommen til å besøke naturreservatet, men vi ber om at du merker deg punktene nedenfor:

Tillatt:

 • Sanking av bær og matsopp er tillatt. 
 • Jakt etter gjeldende forskrifter er tillatt. 

Forbudt:

 • Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. 
 • Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. 
 • Tekniske inngrep og forsøpling er forbudt. 
 • Bruk av reservatet til teltleirer, idrettsarrangementer og andre større arrangementer er forbudt. 
 • Motorferdsel er forbudt. 
 • Bruk av sykkel, hest og kjerre og ridning er forbudt. 
 • Bålbrenning er forbudt.

 

(Tekst er hentet fra Miljødirektoratets naturbaserte faktaark. Lenke finner du her

  !
  9
  N
  1
  2