• Unn Kristin Laberg

Munnavollen - Samiske kulturminner i Saltfjellområdet

Saltfjellet er et gammelt pitesamisk kulturlandskap. Tufter, ildsteder, graver, offerplasser og fangstanlegg gir oss innblikk i fortidens levesett. Fjellet og de omkringliggende områdene har også vært brukt av nordsamer, lulesamer, umesamer og sørsamer.

Seks samiske kulturminner er skiltet langs E6. Kulturminnene er fredet etter norsk lov.

Her på Munnavollen ligger et fangstanlegg med mange tydelige groper. Villreinfangst har vært vanlig i mange hundre år før Kristus, og fram til 1700-tallet. Fangstgropanlegget ble lagt på tvers av dalføret for å fange rein som trakk gjennom dalen. 

Under 2.verdenskrig ble det anlagt skyttergraver i dette området. Noen av dem ble gravd i gamle fangstgroper.

For å komme til anlegget kan du følge skogsbilveien 300m. Pilskilt derfra viser vei til fangstanlegget. 
 

Kulturminnene er fredet etter norsk lov.

 
Fangstgropene var dypere enn det man kan se i dag. Over gropene ble det lagt et dekke av kvist og mose. Når reinen trakk over området, falt noen av dem ned i gropene. Fangstgropene var gjerne kledd innvendig med stående stokker slik at reinen ikke kom seg opp. Etter avlivning ble skrottene partert og fordelt.

 

Kulturminnene er fredet etter norsk lov.

 

   !
   9
   N
   1
   2