Gåsvatnan landskapsvernområde

Gåsvatnan landskapsvernområde ble vernet 8. september 1989 og dekker et areal på 120 km².

Om verneområdet:

Formålet med Gåsvatnan landskapsvernområde er å bevare et natur- og kulturlandskap av økologisk og opplevelsesmessig verdi, som Jarbrudalen med Russåga, Norges største uregulerte underjordiske elv. Til landskapet regnes også kulturminner som bidrar til landskapets egenart.

Sammenhengende naturområder

I tillegg skal landskapsvernområdet sammen med Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, Saltfjellet og Nattmoråga landskapsvernområder og Blakkådalen, Dypen og Fisktjønna naturreservater bidra til å bevare et stort, sammenhengende naturområde som også inneholder mange samiske og andre kulturminner. 

Landskapsvernområdet skal også gi allmennheten anledning til naturopplevelse og utøvelse av friluftsliv. Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

 Gåsvatnan landskapsvernområde ligger i Beiarn, Bodø og Saltdal kommuner, og dekker områdene rundt Kvitbergvatnet, Skjevlfjellet, Gåsvatnan og Tverrbrennvatnet. Størstedelen ligger rett over og under skoggrensa, og er omkranset av skogløse fjellområder.

Berggrunnen domineres av glimmerskifer med større belter av kalkstein og marmor. Enkelte steder finnes det også større partier med løsmasser.

(Tekst er hentet fra Midtre - Nordland Nasjonalparkstyres hjemmeside

   !
   9
   N
   1
   2