Saltfjellet landskapsvernområde

Saltfjellet landskapsvernområde ble vernet 8. september 1989 og dekker nå et areal på 495 km².

Om verneområdet:

Formålet med Saltfjellet landskapsvernområde er å bevare et egenartet natur- og kulturlandskap av stor naturhistorisk, økologisk, kulturell og opplevelsesmessig verdi, og som er identitetsskapende.

 Videre er formålet med forskriften å ta vare på

 • Et stort høyfjellsområde med særlig stor kvartærgeologisk verdi i avsetninger dannet i slutten av siste istid.
 • Et identitetsskapende landskap preget av mange samiske og andre kulturminner
 • Et viktig økologisk funksjonsområde for fjellrev

Sammenhengende verneområde:

I tillegg skal landskapsvernområdet sammen med Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, Gåsvatnan og Nattmoråga landskapsvernområder og Blakkådalen, Dypen, Fjisktjønna, Storlia og Semska-Stødi naturreservater bidra til å bevare et sammenhengende naturområde som også inneholder mange samiske og andre kulturminner.

Saltfjellet landskapsvernområde ligger øst i Rana og Saltdal kommuner, og deles i to av jernbanen og E6. Det omfatter fjellviddene øst for E6 og inn mot svenskegrensa, og et område vestover inn til Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark .

Landskap

Berggrunnen domineres av granitt, stedvis med store løsmasser som setter preg på landskapet. Spesielt den østlige delen har viddepreg, mens det i vest har mer alpin karakter.

(Tekst er hentet fra Midtre - Nordland Nasjonalparkstyres hjemmeside

   !
   9
   N
   1
   2