Dypen naturreservat

Dypen naturreservat er på kun 7 km² og ble vernet i år 2000.

Lokasjon Lønsdal

Lokaliteten ligger i Lønsdalen, øst for E6 og avgrenses mot vest av Lønselva, mot nord og nordøst av Viskisbekken og mot sør delvis av Dypenåga. Topografisk utgjør lokaliteten ei nordvestvendt liside med med markerte bekkedrag, myrer og dystrofe tjern. Berggrunnen består av prekambriske bergarter (grunnfjell) med granittisk- til tonealittisk gneis, migmatittisk gneis og øyegneis, stedvis med lag av amfibolitt. Området er viktig for reindrifta.

 

Om verneområdet

Verneinteressene er hovedsaklig knyttet til storvokst gammel furuskog. Langs elvene er det stedvis en flommarksone med vierarter, bjørk og gråor, og stedvis sump-bjørkeskog. Av vegetasjonstyper finnes forøvrig bærlyng-furuskoger med både blåbær-furuskog og ulike varianter av krekling-furuskog, røsslyng- blokkebær-furuskog, lav-furuskog, småbregne-bjørkeskog og bjørkeskog av krekling-blåbærtypen. Skogsamfunnene går flere steder helt opp mot lavalpin sone. Området har også partier med intermediære/fattige fastmatte-myrer. 

Nevnes bør også de kvartære løsmasseavsetninger som setter preg på landskapet og er en av hovedbegrunnelsene for opprettelsen av Saltfjellet landskapsvernområde som reservatet tidligere utgjorde en del av. Her anskueliggjøres på en sjeldent illustrativ måte hvordan løsmasseavsetningene er bearbeidet av isen og senere vannmassene fra avsmeltningen. Området regnes som enestående for tolkning og forståelse av innlandsisens avsmeltningsforløp.

(Tekst er hentet fra Midtre - Nordland Nasjonalparkstyres hjemmeside

   !
   9
   N
   1
   2