Junkerdalsura naturreservat

Junkerdalsura naturreservat er et av de mest besøkte verneområdene i Nordland, med besøkende som blant annet ønsker å se og oppleve den unike floraen i selve Junkerdalsura. Naturreservatet er i tillegg en del av et større område med gode jakt-, fiske- og friluftsmuligheter som også trekker mye folk.

Om naturreservatet

Formålet med fredningen er å bevare en skogsli fra dalbunn til snaufjell med alt naturlig plante- og dyreliv og med alle de naturlige økologiske prosessene. Av spesielle kvaliteter kan nevnes at området: - domineres av rike barskogs- og lauvskogstyper og rike vegetasjonstyper, - har stor botanisk artsrikdom med floristisk og plantegeografisk interessante arter, varmekjære innslag, sjeldne, krevende, og sårbare/truede arter, - har en av Nordens største kalkbjørkeskoger, og - utgjør en viktig del av en av Norges mest kjente plantelokaliteter.


Selve Junkerdalsura er et meget særpreget landskapselement. Rike skogstyper dominerer, og en finner særlig bærlyng-furuskog, kalkfuruskog, lågurt-furuskog, kalkbjørkeskog med marisko, høgstaude-bjørkeskog, lågurt-bjørkeskog med osp, småbregne-bjørkeskog og gråor-heggeskog. Kalkfuruskog og kalkbjørkeskog oppbrudt av store topografiske kontraster og stor variasjon i berggrunn, eksponering, fuktighet, m.m. Stor botanisk artsrikdom med interessante arter og varmekjære innslag, og sjeldne, krevende og sårbare/truede arter. Den store økologiske variasjon tilsier også levemuligheter for krevende arter av lavere planter og insekter, men dette er dårlig undersøkt. I den senere tid er det imidlertid utført noen undersøkelser på sopp og gjort oppsiktsvekkende funn.

Kalkbjørkeskogen her er, ved siden av lokaliteten Rolla i Sør-Troms, den største forekomst i Norden, og således en minst like viktig begrunnelse for vern som kalkfuruskogen. Avgrensningsforslaget for lokaliteten strekkes opp til 1100 m i Solvågfjellet for å få med bl.a. forekomster av grønlandsstarr.

Populært område

Lokalbefolkning i Saltdal er sterkt knyttet til Junkerdalsura naturreservat som turområde, og benytter både reservatet og omkringliggende områder aktivt. Naturreservatet har i årevis vært og er fortsatt aktivt brukt i undervisningssammenheng av både lokale skoler og Nordland nasjonalparksenter. Storjord er et knutepunkt for friluftsaktiviteter midt mellom to nasjonalparker, og turmulighetene i og rundt Storjord er mange og mangfoldige.

(Tekst er hentet fra Midtre - Nordland Nasjonalparkstyres hjemmeside

   !
   9
   N
   1
   2