Semska Stødi Naturreservat

Vernet fra 1976 er Semska Stødi et naturreservat på kun 13 kvadratkilometer.

Om verneområdet

Formålet med fredningen er å ta vare på et våtmarksområde som har særlig betydning for biologisk mangfold ved at det er levested for en rekke arter. Området skal også bevare geologiske forekomster i form av et særegent landskap av glasiale løsmasseavsetninger.

(Tekst er hentet fra Midtre - Nordland Nasjonalparkstyres hjemmeside

   !
   9
   N
   1
   2