Saltfjellet-Svartisen Nasjonalpark

Formålet med nasjonalparken er å bevare et stort sammenhengende naturområde med særegne og representative økosystemer og landskap, og som er uten tyngre naturinngrep.

Om nasjonalparken

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark ble vernet 8. september 1989 og var da ca. 2102 km². Etter grenseendringer i 2020 dekker nasjonalparken i dag et totalareal på ca. 2192 km​2, hvorav ca. 6 km​2 er sjøareal.

Saltfjellet–Svartisen er Norges mest variasjonsrike nasjonalpark. Fra den ville Nordfjorden i vest strekker parken seg via høge fjell og evig is til frodige fjellbjørkedaler med stilleflytende elver. Lengst øst går parken over i Saltfjellets åpne fjellvidder med store løsmasseavsetninger fra istida.

Svartisen

Svartisen dekker 370 km2 og er Nord-Skandinavias største isbre. Kalkrik berggrunn gir en rik flora med flere sjeldne arter. I de tradisjonelle reindriftsområdene finnes en enestående samling av samiske kulturminner.


Formålet er videre å ta vare på:

 • Et tilnærmet intakt høyfjellsøkosystem med det naturlige naturmangfoldet, herunder arter, naturtyper, landskap og geologi.
 • Variasjonsbredden av naturtyper og landskap med nord-sørgrensen for en rekke arter
 • Et viktig økologisk funksjonsområde for fjellrev
 • Et variert og storslått landskap
 • Et av Norges største isbremassiver, Svartisen, med avsmeltingsområder og glasiale løsmasseavsetninger
 • Deler av kjerneområdet for norske grotte- og karstforekomster med Pikhågan, Jordtullasystemet, Marmorslottet og Jarbrudalen med Russåga, Norges største uregulerte underjordiske elv
 • De viktige våtmarksområdene Krukkimyrene og Riebbievaggi
 • Være et referanseområde for å følge utvikling i naturen 

(Tekst er hentet fra Midtre - Nordland Nasjonalparkstyres hjemmeside

   !
   9
   N
   1
   2