Junkerdal Nasjonalpark

Formålet med Junkerdal nasjonalpark er: - å bevare et stort og tilnærmet urørt naturområde som sikrer biologisk mangfold med økosystemer, arter og bestander, geologiske forekomster og kulturminner.

Om nasjonalparken

Junkerdal nasjonalpark ble vernet 9. januar 2004 og er ca. 682 km². Nasjonalparken ligger mellom Sulitjelma i nord og Junkerdal i sør i kommunene Saltdal og Fauske. Nasjonalparken grenser til Junkerdalsura naturreservat i sørvest. Junkerdal nasjonalpark er sammen med tilliggende fjellområder i Norge og Sverige et av Nordens største sammenhengende naturområder uten tekniske inngrep.

Spør man lokalbefolkningen om Junkerdal nasjonalpark er det gjerne to ting som er gjengangere; unikt planteliv og godt fiske. Det er den kalkrike berggrunnen i nasjonalparken som gir grunnlaget både for forekomsten av de mange sjeldne plantene, vegetasjonstypene og det stedvis gode ørretfisket i mylderet av små og store vann.

Reinbeite:

Selv om naturen i dag virker urørt har området blitt brukt til reinbeite i flere hundre år. Fortsatt er det aktiv reindrift i nasjonalparken, men klimaendringer og menneskelig aktivitet gjør driften utfordrende. Det er viktig at man ikke aktivt oppsøker rein, og generelt viser hensyn til reindriftsaktiviteten som foregår. 

Nordlandsruta

Nordlandsruta passerer tvers gjennom Junkerdal nasjonalpark og her kan man lange i vei på godt merkede DNT-stier og overnatte i hytter både i og utenfor nasjonalparken. 

(Tekst er hentet fra Midtre - Nordland Nasjonalparkstyres hjemmeside

   !
   9
   N
   1
   2